صفایی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان یک سوال در مورد صفحات دوره های تاریخی یک دوره خاص ایجاد نمود!

1394/10/27
سلام خسته نباشید در نرم افزار ققنوس چرا در برخی از صفحات در دوره های تاریخی خاص مانند مغول تکمه "جستجوی آثار" وجود دارد و در برخی از دوره ها مانند ...

صفایی در انجمن به موضوع پاسخ: طرح یک سوال برای اجرای برنامه ققنوس پاسخ داد!

1394/10/03
پاسخ به یک سوال برای نمونه