باقری یک موضوع جدید در انجمن با عنوان در مطالعه تاریخی آثار برخی از دوره ها لینک ندارند ؟ ایجاد نمود!

1394/10/27
با سلام و احترام در نرم افزار ققنوس، بخش مطالعه تاریخی آثار در فهرست دوره های زمانی برخی از دوره ها لینک دارند و برخی دیگر لینک ندارند. آیا دلیل خ...