AliM یک موضوع جدید در انجمن با عنوان جستجوی جغرافیایی در زمان و نوع اثر نامشخص ایجاد نمود!

1396/04/09
«آثار تاریخی کشف شده در شهر ابهر چیست؟ باید در نظر داشت هیچ اطلاعاتی در خصوص دوره‌ی تاریخی اثر، زمان کشف آن، نوع اثر، جنس اثر (و سایر اطلاعاتی که در نمودار ون آمده است) در دست نیست.»